Όροι συναλλαγής και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

Γενικοί Όροι

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα feel the fashion.gr

Η πλοήγησή σας στο feel the fashion.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση και παράδοση  των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο feel the fashion.gr  και την πραγματοποίηση των αγορών σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη ή επισκέπτη  του feel the fashion.gr

α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης

 

β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του feel the fashion.gr

 

γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης , της δομής ή της σύνθεσης  του feel the fashion.gr καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.

Επίσης η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη ή επισκέπτη ή καταναλωτή  του feel the fashion.gr  να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του feel the fashion.gr .

Ο χρήστης ή επισκέπτης  του feel the fashion.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους ορούς συναλλαγής με μόνη την πλοήγηση ή και χρήση των υπηρεσιών του feel the fashion.gr .

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το feel the fashion .gr σέβεται  τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε. Μετά από αίτησή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται ούτε χρησιμοποιούνται από κανέναν

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη των υπηρεσιών του feel the fashion .gr    υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε, και Ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε) 

Εάν κάποιος επισκέπτης - χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του feel the fashion .gr .

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρεία καθώς επίσης και ο χρήστης-καταναλωτής συνομολογούν και συναποδέχονται για την σωστή και με τα συναλλακτικά ήθη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος-ιστοσελίδας info@ feel the fashion .gr

Ο χρήστης της σελίδας δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ και σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα-ιστοσελίδα feel the fashion .gr για να αποστείλει με e-mail, ή να δημοσιεύσει , ή με κάποιον άλλο τρόπο να δημοσιοποιήσει περιεχόμενο το οποίο είναι συκοφαντικό, βλαβερό, ανήθικο, προσβλητικό, απειλητικό ως προς τους ανήλικους κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζει φυλετικές, ρατσιστικές , ή εθνικές διακρίσεις.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της και χωρίς να έχει αιτιολογήσει νωρίτερα, καθώς και χωρίς να ειδοποιήσει για τις τροποποιήσεις των τιμών.

Αμφότερα τα μέρη (εταιρεία και καταναλωτής) δεσμεύονται στην ορθή και βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή δημοσίευση , εμφάνιση των πληροφοριών που αφορούν στα προϊόντα που προωθεί μέσα από το feel the fashion.gr . Η εταιρεία μας πάντως δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα σφάλματα στο πλαίσιο της λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες που μπορεί να οφείλονται ενδεικτικώς σε τεχνολογικές αστοχίες-λάθη, τυπογραφικά ή και «ανθρώπινα» λάθη ή και λανθασμένες πληροφορίες από τους προμηθευτές έστω και από αμέλειά της.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των μελών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας  εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της.

Η Feel the fashion διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εφόσον διαπιστώσετε σφάλμα σας καλούμε να μην προχωρείτε στην αποστολή αιτήματος παραγγελίας πριν την ειδοποίηση της εταιρείας μας και την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου θέματος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων),

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας feel the fashion .gr  και προστατεύεται από τις διατάξεις της ημεδαπής και της διεθνούς νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. όλο το περιεχόμενο του feel the fashion .gr  συμπεριλαμβανομένων  εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων..

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στο feelthefashion.gr να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, φωτογραφιών, σημάτων, λογοτύπων, banners, layouts, interface,

γραφιστικών σχεδίων, διαφημιστικών ή προωθητικών ενεργειών, ή  τροποποίηση, μεταποίηση, παραποίηση, αντιγραφή εν μέρει ή όλο ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς την ρητή, έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω η εταιρεία ρητώς επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος για την διεκδίκηση κάθε ζημίας που θα προκληθεί σε αυτήν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης  του feelthefashion.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας να διακόψει την χρήση  πρόσβασης στις υπηρεσίες του feelthefashion.gr  και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του feelthefashion.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή  ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι ή που διενεργούνται ή υπάρχουν ενδείξεις ή καταγγελίες ότι διενεργούνται παράνομες πράξεις ή παραλείψεις από αυτόν.

Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του feelthefashion.gr ή καθίσταται δυσχερής ήι αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα πελατών  του feelthefashion.gr .
Ακόμη, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του καταναλωτή με τρίτους που τυχόν διαφημίζονται στο feelthefashion.gr, ενώ δεν ευθύνεται και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει από ενδεχόμενη σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία ,από χρήστες ή επισκέπτες  του feelthefashion.gr ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του feelthefashion.gr ή σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών που διατίθενται από την εταιρεία δια μέσου του feelthefashion.gr.

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το  feel the fashion.grενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. 

Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης-επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη σας σε αντίστοιχα  websites αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής-ιδιοκτήτης του website αυτού.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του feelthefashion.gr , εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο

Β) Τροποποίηση όρων χρήσης : Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο feelthefashion.gr οι δε χρήστες-μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων.

Γ) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται.

Δ) Επιστροφή χρημάτων: Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη αυτή γίνεται  πάντοτε  άτοκα.

Ε) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης-καταναλωτής ή μέλος του feelthefashion.gr δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το feelthefashion.gr  καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του ή συναλλαγής με το feelthefashion.gr .

Το feel the fashion .gr διατηρεί για λογαριασμό του το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Το feel the fashion .gr δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του site για στατιστικούς λόγους και για την ορθή διαδικασία των παραγγελιών . Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.
Το feel the fashion .gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της συμφωνείτε και αποδέχεστε  ανεπιφύλακτα όλους τους   όρους χρήσης και συναλλαγής

:1.ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Για να κάνετε μια παραγγελία μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα  στο on line κατάστημα και να επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε. Προσθέτετε στη συνέχεια τα προϊόντα που θέλετε στο καλάθι σας. Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία μεταβείτε στην περιοχή "Ταμείο" (θα το βρείτε κάτω αριστερά στη σελίδα παραγγελίας ), όπου ακλουθώντας τις οδηγίες μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας 

Πότε ολοκληρώνεται η παραγγελία; Εάν κάνατε την παραγγελία σωστά και είναι επιτυχής θα λάβετε email (ηλεκτρονικό μήνυμα) επιβεβαίωσης μέσα σε λίγα λεπτά. Το email αυτό θα περιέχει

Α. τον αριθμό της εντολής αγοράς και την ώρα που πραγματοποιήθηκε

Β.  όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας (τί παραγγείλατε, τα στοιχεία που δηλώσατε για την παράδοση και τα χρήματα που θα πληρώσετε).Εάν δεν λάβατε το email επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail infofeelthefashion.gr ή στο τηλ. 698044478

Πως αλλάζω ή  ακυρώνω την παραγγελία μου; 
Αυτό  εξαρτάται  από το στάδιο στο όποιο βρίσκεται η παραγγελίας σας.

Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί τότε  θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία επιστροφής.

. Η παραγγελία είναι δεσμευτική μόνον εφόσον έγινε δεκτή από την feel the fashion  με το σχετικό email επιβεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο E-mail δεν εγγυάται ότι το εκάστοτε προϊόν είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση έλλειψης αποθεμάτων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε διάστημα 2 εργασιακών ημερών από το E-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που τυχον πληρώσατε  στη τιμής αγοράς.
Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε όλες σας τις παραγγελίες, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομικά για την πραγματοποίησή της. Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).

Η παραγελια μπορει να γινει και τηλεφωνικα στο τηλεφωνο 6980444782

Το τελικό τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του παραγγελθέντος προϊόντος  ( ή οποιουδήποτε άλλου συμφωνημένου προϊόντος).
Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1.Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω email με για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε να παραδοθεί η παραγγελία σας χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προταθεί κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή του.

2.Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.

3.Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

4.Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω email επικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Εάν η παραγγελία σας δεν έχει αποσταλεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e-mail στο e-mail infofeelthefashion.grή στο τηλ. 6980444782

2.ΟΙ  ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α  24% δεν περιλαμβάνουν όμως τυχόν  δαπάνες μεταφοράς

Οι μειωμένες τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον προμηθευτή.
Πριν την αποστολή παραγγελίας δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων

  1. α.Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
  2. β.Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
  3. γ.Διατηρoύμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας . Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.
  4. δ.Η feel the fashion  στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 2 KΙΛΑ. ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΚΙΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 € ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ 4€

Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 4 €

Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν τα έξοδα  αποστολής των προϊόντων, με τα οποία τυχόν  επιβαρύνεται  ο πελάτης.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή.

Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή της  γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης  από την εταιρία

 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής 

Α) ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ  VISA & MASTER CART 

Β) Με αντικαταβολή, καταβάλλοντας το κόστος της παραγγελίας  στον αρμόδιο υπάλληλο της  courier κατά την παραλαβή του προϊόντος.

Γ) Μέσω Paypal

Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet 

Υπεύθυνος για την ορθότητα της διαδικασίας πληρωμής, αλλά και τυχόν εξόδων τα οποία προκύπτουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τον οποίο θα επιλέξει είναι αποκλειστικά ο πελάτης.

Ασφάλεια πληρωμών

Πληρωμή με PayPal KAI ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet. Η εταιρεία που το λειτουργεί είναι η ίδια που έχει και το eBay, γι’ αυτό εξάλλου οι περισσότερες αγοραπωλησίες στο eBay εξωφλούνται μέσω PayPal.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΛΓΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Γιατί είναι ασφαλές το PayPal:

Διότι ο μόνος που γνωρίζει τα στοιχεία της κάρτας σας είναι το ίδιο το PayPal. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα και όχι αριθμούς καρτών. Ακόμα όλες οι σελίδες του είναι κρυπτογραφημένες, που σημαίνει ότι κάποιος   χάκερ δεν μπορεί να υποκλέψει στοιχεία συναλλαγών 

Δ ) Πληρωμή με Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό

Καταθέστε το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας στον παρακάτω λογαριασμό :

ALPHA BANK 170-00-2310039182

IBAN : GR36  0140  1700  1700  0231  0039  182

Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail  προσοχή να αναγράψετε στο e-mail  τον κωδικό παραγγελίας

Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη πληρωμής της παραγγελίας σας εντός 5 εργάσιμων ημερών η παραγγελία θα ακυρώνεται

4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η αποστολή θα γίνεται με τη μεταφορική εταιρεία: Γενική Ταχυδρομική
Με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξετε να πληρώσετε  ή με PayPal ή με Κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό η αποστολή θα είναι

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 2 KΙΛΑ. ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΚΙΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30 € ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕ 4€

Η  ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 4 €

Η παράδοση των προϊόντων εντός Αττικής και σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα γίνεται από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες από την επόμενη μέρα της παραγγελίας σας. Σε 2 με 3 εργάσιμες ημέρες για τις δυσπρόσιτες περιοχές.Τα επώνυμα προιόντα επειδή εισάγονται απο το εξωτερικό μετα την παραγγελία παραδιδονται σε 7 εως 10 ημέρες.

Όταν το εμπόρευμα φύγει από τη feel the fashion, σας αποστέλλεται e-mail με το οποίο  ενημερώνεστε ότι η παραγγελία σας έχει αποσταλεί.Συγχόνως σας στέλνετε ο αριθμός της αποστολής(tracking number) με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε   στο site της Γενικής Ταχυδρομικής  την πορεία της παραγγελίας σας

Τα εμπορεύματα μπορούν να παραδοθούν από τις 09:00 μέχρι τις 18:00 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας (καιρικών συνθηκών, απεργιών κτλ), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με νεότερο e-mail. 

5.Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα .Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν.2251/1994, το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί και πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παρελήφθη

Το προϊόν πρέπει να  συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. δελτίο απ. απόδειξη λιανικής κ.λ.π.)

Η επιστροφή του προϊόντος πραγματοποιήτε  δωρεάν από όλη την Ελλάδα εφόσον το προιον ειναι ελατωματικο και  γίνεται μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής του

Αν γινει επιστροφη του προιοντος για αλλαγη μεγεθους η αντικατασταση με αλλο προιον τοτε η αλλαγη χρεωνεται με 7 € που ειναι ενα μέρος των εξοδων αποστολης.Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ .

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟiΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΤΕ Η ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΑΙ 25 € ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(15€) ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΟΔΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ   ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  (10€).

Μετά την παρέλευση των 7 ημερών και μέχρι 30 ήμερες από την ημερομηνία παραλαβής( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) οι επιστροφές γίνονται αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail, ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΔΙΚΟΜΑΣ e mail ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΕ ΤΟΤΕ  ΜΕ ΔΙΚΑΣΑΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν είναι οι εξής:

1. Αλλαγή λόγο  μεγέθους

2. Υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα.:

3. Αλλαγή με διαφορετικό προϊόν.(ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ)

Σε περίπτωση που παραλάβατε ένα προϊόν και διαπιστώσατε ότι δεν είναι της αρεσκείας σας, δικαιούστε να προχωρήσετε στην αντικατάστασή του. Σε αυτήν και μόνο την περίπτωση θα έχετε μία μικρή επιβάρυνση που αφορά το κόστος επιστροφής που είναι 7 ευρώ για προιοντα που βρισκονται στο καταστημα μας.Ή 25 € ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Για την επιστροφή των προϊόντων  ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

Α. Επικοινωνήστε μαζί μας:

είτε μέσω e-mail  στο info@feelthefashion.gr

είτε τηλεφωνικά στο τηλ.6980444782

Β.ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΣ

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το feel the fashion .gr σέβεται  τα προσωπικά σας δεδομένα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, ανταλλάσσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο προβαίνει σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε. Μετά από αίτησή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται ούτε χρησιμοποιούνται από κανέναν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, χρήστη των υπηρεσιών του feel the fashion .gr    υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε, και Ν. 3471/2006 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε) 

Σε κάθε περίπτωση το feel the fashion .gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων  μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο  ισχύον νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή.

Οι επισκέπτες-χρήστες της ιστοσελίδας feel the fashion .gr    παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Εάν κάποιος επισκέπτης - χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του feel the fashion .gr .

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει ως ζήτημα μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους και κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων από και προς το feelthefashion.gr όπως όλως ενδεικτικώς στο καλάθι αγορών, στην wish list, στην προσωπική σας σελίδα εγγεγραμμένου χρήστη, στην σελίδα δημιουργίας λογαριασμού εγγεγραμμένου χρήστη (logg in), στη φόρμα παραγγελίας, κατά τη μεταφορά των δεδομένων από και προς την εταιρεία κλπ.

Τα στοιχεία παραμένουν κρυπτογραφημένα και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα 3ο άτομο.

Ασφάλεια πληρωμών Πληρωμή με PayPal

Αν η πληρωμή σας γίνει  Μέσω Paypal και χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα

Η διαδικασία είναι ασφαλής διότι ο μόνος που γνωρίζει τα στοιχεία της κάρτας σας είναι το ίδιο το PayPal. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα και οχι αριθμούς καρτών. Ακόμα όλες οι σελίδες του είναι κρυπτογραφημένες.

Το PayPal είναι μία online υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως για ασφαλείς συναλλαγές μέσω του Internet

Η εταιρεία που το λειτουργεί είναι η ίδια που έχει και το eBay, γι’ αυτό εξάλλου οι περισσότερες αγοραπωλησίες στο eBay εξωφλούνται μέσω PayPal.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι α) ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και β) ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορείτε να μεταβάλλετε τους ανωτέρω κωδικούς οποτεδήποτε και όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τους ως άνω κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας ει δυνατόν όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για και τη δημιουργία των κωδικών σας.

ΔΕΣΜΟΙ – LINKS ΜΕ ΑΛΛΑ SITES

Το  feel the fashion.grενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους.

Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης-επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος.

Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη σας σε αντίστοιχα  websites αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε διαχειριστής-ιδιοκτήτης του website αυτού.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του site, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του feelthefashion.gr , εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Β) Τροποποίηση όρων χρήσης : Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στο feelthefashion.gr οι δε χρήστες-μέλη μας υποχρεούνται να ενημερωθούν οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τυχόν τροποποιήσεων.

Γ) Ακυρότητα όρου: Αν ένας από τους προαναφερθέντες όρους είναι ή καταστεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι της παρούσης Συμβάσεως δεν θα θίγονται. 

Δ) Επιστροφή χρημάτων: Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη αυτή γίνεται  πάντοτε  άτοκα.

Ε) Αποδοχή όρων: Ο χρήστης-καταναλωτής ή μέλος του feelthefashion.gr δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το feelthefashion.gr  καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του ή συναλλαγής με το feelthefashion.gr .

Το feel the fashion .gr διατηρεί για λογαριασμό του το δικαίωμα να αποσύρει, διαγράψει ή τροποποιήσει οποτεδήποτε, οποιεσδήποτε πληροφορίες.
Το feel the fashion .gr δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του site για στατιστικούς λόγους και για την ορθή διαδικασία των παραγγελιών . Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.
Το feel the fashion .gr θεωρεί ότι οι χρήστες του, έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

 

 

 

 

 

 


Scroll To Top